Thinking the imposible & making the imposible!

ၼမ်ႉၶူင်း ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ


ၼမ်ႉၶူင်း ၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈဢၢၼ်ႇလႆႈ
တႅမ်ႈလႆႈ လိၵ်ႈတႆးယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်း iOS
ဢၼ်ႁဵတ်းjailbreak ယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇပႃႈႁူႉလၢႆးႁဵတ်း
jailbreak ၸိုင် ၶဝ်ႈဢၢၼ်ႇတူၺ်းတီႈၼႆႈ
လႆႈယူႇၶႃႈ။

သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇပႃႈႁူႉ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉလႄႈ လၢႆးသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ ၼႂ်း iOS ၸိုင်
ၶဝ်ႈဢၢၼ်ႇတူၺ်းတီႈၼႆႈ လႆယူႇၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
ပီႈၸၢႆးလူင်

- မ + ႄ + ႈ = မႄႈ
- ပ + ေ + ႃ + ႈ = ပေႃႈ
- ၵ + ၢ + ႆ = ၵၢႆ
- သ + ြ + ႃ + ႇ = သြႃႇ
- ၵ + ျ + ေ + ႃ + ႇ =ၵျေႃႇ


ၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉၽူႈၶူင်သၢင်ႈ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ